System Oceny Lekarzy
Strona główna

Regulamin

Regulamin serwisu

§ 1. Postanowienia Ogólne
Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako „Użytkownicy”) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem eocena.mcm-srodmiescie.pl (dalej jako „Serwisy”) oraz z usług oferowanych za jego pośrednictwem. Serwisy są prowadzone przez firmę CENTRUM MEDYCZNE IM. DR LUDWIKA RYDYGIERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Łodzi przy ulicy Sterlina 13, (dalej jako "Operator").
Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
W niniejszym regulaminie termin "Lekarz" określa zawody lekarza i lekarza dentysty określone w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty, zawód pielęgniarki i położnej oraz zawody paramedyczne.
Za pośrednictwem Serwisu Operator świadczy usługi (dalej jako „Usługi”) polegające w szczególności na:
wprowadzeniu przez Użytkownika do Serwisu danych dotyczących wybranego Lekarza;
dostępie do informacji na temat Lekarzy praktykujących dowolne specjalizacje;
dostępie do danych kontaktowych wybranego Lekarza;
Operator Serwisu nie pośredniczy w rozwiązywaniu jakichkolwiek sporów pomiędzy Lekarzami a Użytkownikami.

§ 2. Zasady dostępu Użytkowników do Serwisu oraz wymagania techniczne
Dostęp do ogólnodostępnej części Serwisu § 1 niniejszego Regulaminu posiadają wszyscy Użytkownicy sieci Internet bez konieczności spełnienia jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika rejestracji w ramach Serwisu.
Operator zastrzega sobie prawo wyodrębnienia zasobów Serwisu, do których pełny dostęp posiadać będą wyłącznie Użytkownicy, którzy dokonają rejestracji w ramach Serwisu.
Korzystanie z Serwisu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
zastosowania przeglądarek: Firefox w wersji 16 i nowszej, Internet Explorer w wersji 8.0 i nowszej, Google Chrome w wersji 16 i nowszej, Safari w wersji 5 i nowszej, Opera w wersji 12 i nowszej;
strona internetowa jest optymalizowana w rozdzielczości do 1200 px szerokości;
Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik, a które uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Serwisu i oferowanych za jego pośrednictwem Usług.

§ 3. Rejestracja Użytkowników w ramach Serwisu
Operator informuje, że dostęp do Usług określonych w pkt 4 lit. § 1 niniejszego Regulaminu możliwy jest po zarejestrowaniu się przez Użytkownika w Serwisach, a co za tym idzie – pozostawieniu swoich danych osobowych, w sposób opisany w niniejszym paragrafie Regulaminu.
Rejestracja Użytkownika w ramach Serwisu, a tym samym utworzenie konta Użytkownika, następuje w drodze wypełnienia formularza rejestracyjnego lub formularza dodawania opinii, udostępnianych na stronach Serwisu, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza oraz naciśnięciu przez Użytkownika klawisza „Rejestracja konta” lub "Dodaj opnię"
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oraz dodawania opinii wymaga podania przez Użytkownika następujących danych:
adresu e-mail;
imienia Użytkownika;
treści opinii (wyłącznie w formularzu dodawania opinii);
Operator zastrzega sobie możliwość rozszerzenia zakresu danych, których podanie jest dobrowolne (tzw. dane opcjonalne – np. zainteresowania, województwo i inne wskazane w formularzu). W szczególności dotyczy to możliwości podania dodatkowych danych osobowych przez Użytkownika.
Użytkownik zobowiązany jest do podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich. Ponadto Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie w należytej poufności indywidualnego hasła Użytkownika.
Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych, jak również za wskazany adres e-mail oraz za ewentualne naruszenie praw osób trzecich w związku z wyprowadzonym adresem e-mail. Operator informuje, że wszelkie treści przesłane ze wskazanego adresu e-mail, będą przypisane Użytkownikowi.
Operator informuje, że usunie dokonaną rejestrację, a tym samym konto Użytkownika w przypadku, gdy wybrany przez Użytkownika jego adres e-mail pozostaje w sprzeczności z niniejszym Regulaminem.
Każdorazowe logowanie się Użytkownika w ramach Serwisu z użyciem adresu e-mail oraz hasła jest konieczne aby uzyskać dostęp do Usług, o których mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu oraz do konta Użytkownika.

§ 4. Ogólne zasady korzystania z Serwisu
Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nie naruszających praw osób trzecich oraz praw i interesów Operatora.
Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:
korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie i/lub umieszczanie w Serwisach nie zamówionej informacji handlowej (tzw. spam); kilkukrotna rejestracja Użytkownika w Serwisach; korzystanie z kont innych Użytkowników lub udostępnianie swojego konta innym Użytkownikom; podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie haseł innych Użytkowników;
korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Użytkowników oraz dla Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik dopuszcza się ww. działań , Operator może zablokować jego konto, jak również ma prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Operatora, w sposób określony w pkt 5 § 9 niniejszego Regulaminu, o każdym przypadku nieuprawnionego wykorzystania jego adresu e-mail i/lub hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

§ 5. Zasady zamieszczania przez Użytkownika treści w Serwisach
W ramach Usług oferowanych przez Serwisy Użytkownik może przesyłać lub zamieszczać w Serwisach treści dotyczące Lekarzy (dalej jako „Treści”), zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
Przesłanie lub zamieszczenie przez Użytkownika Treści w Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.
Treści zamieszczane przez Użytkownika w Serwisach zamieszczane są na zasadzie art. 14 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Administratorem danych osobowych, które mogą być przez Użytkownika zamieszczone w Serwisie jest Operator, z zastrzeżeniem §9 ust. 11. Operator oświadcza i gwarantuje, że spełnił wszelkie obowiązki i wymogi związane z przetwarzaniem danych osobowych zamieszczanych przez Użytkownika w Serwisie, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Operatora, Lekarza oraz podmioty z nimi współpracujące w celu realizacji Usług wskazanych w niniejszym Regulaminie oraz na zasadach w nim określonych.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że przysługują mu prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Treści umieszczonych przez Użytkownika w Serwisach, jak również, że Treści nie naruszają praw osób trzecich, ani nie zawierają treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Użytkownik przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile zawierałaby treści sprzeczne z prawem lub Treści, których wykorzystywanie bądź posiadanie przez Operatora jest nielegalne.
Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że nie będzie przesyłać ani zamieszczać Treści, o ile takie Treści są przedmiotem praw majątkowych osób trzecich, chyba że Użytkownik posiada oficjalną licencję lub zgodę od podmiotu uprawnionego do zamieszczenia takich Treści.
Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usunięcia z Serwisu Treści bez powiadomienia o tym Użytkownika, jeśli otrzyma lub uzyska urzędową albo inną wiarygodną wiadomość o bezprawnych charakterze Treści lub związanej z nimi działalności, a w szczególności jeżeli Operator otrzyma lub uzyska wiadomość o tym, że Treści:
naruszają lub mogą naruszać przepisy prawa lub dobre obyczaje;
nawołują do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażają uczucia religijne lub kwestionują bezwyznaniowość;
propagują ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionują prawdę historyczną;
naruszają prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne;
promują, zachęcają lub instruują w zakresie działań przestępczych;
są nieprawdziwe, fałszywe lub wprowadzają umyślnie w błąd;
dotyczą prywatnego lub osobistego życia Lekarzy lub w inny sposób nie dotyczą zawodowej pracy Lekarza;
ujawniają wrażliwe dane osobowe Lekarzy tj. dane określone w artykule 27 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych;
będące oceną Lekarza są zamieszczone przez Użytkownika, który ani nie jest lub nie był pacjentem Lekarza, ani nikt z najbliższej rodziny Użytkownika nie jest i nie był pacjentem Lekarza;
będące oceną Lekarza są zamieszczone przez Lekarza o sobie samym lub są zamieszczone przez osobę będącą rodziną Lekarza lub osobą zawodowo współpracującą z Lekarzem;
które obchodzą ograniczenia na minimalną długość treści poprzez wprowadzenie treści bez znaczenia;
zostały wprowadzone przez osobę podszywającą się pod wielu użytkowników.
Operator zastrzega sobie również prawo do:
usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, które nie spełniają norm technicznych opisanych na stronie;
usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, na wniosek Lekarza, którego te Treści dotyczą;
usunięcia Treści bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli były one wprowadzone z komputerów identyfikowanych adresami IP przynależącymi do krajów innych niż Polska;
zablokowania przez Operatora możliwości przesyłania lub zamieszczania przez Użytkownika innych Treści na temat Lekarza w przypadku określonym w lit. b) powyżej. W takim przypadku będzie dostępna dla Użytkownika informacja o takim zablokowaniu;
usunięcia wszystkich Treści Użytkownika, bez powiadomienia Użytkownika, jeżeli tylko część tych Treści jest niezgodnych z niniejszym regulaminem;
zablokowania, na prośbę Lekarza lub innej osoby ocenianej, publikowania i dodawania komentarzy do opinii zawierającej sprostowanie ocenianej osoby;
rezygnacji w dowolnym czasie z udostępnienia Usługi polegającej na możliwości przesyłania lub zamieszczania w Serwisach przez Użytkowników Treści.

§ 6. Odpowiedzialność Operatora
Operator prowadzi bieżący nadzór nad technicznym funkcjonowaniem Serwisu, zapewniający poprawność jego działania. Jednakże Operator nie gwarantuje stałej dostępności stron internetowych Serwisu, jak również ich bezbłędnego funkcjonowania.
Operator zastrzega sobie możliwość wycofania lub modyfikacji określonych Usług Serwisu z dowolnych przyczyn (np. ze względu na ochronę prywatności lub innych prawnych względów związanych z zawartością lub sposobem działania Serwisu), jak również zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania działania Serwisu ze względu np. na czynności konserwacyjne związane z modyfikacją Usług Serwisu.
W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za:
podanie przez Użytkownika, podczas jego rejestracji w ramach Serwisu, danych niezgodnych ze stanem faktycznym, niekompletnych lub nieaktualnych oraz za brak aktualizacji tych danych;
zawartość Treści, jak również wszelkich innych informacji zamieszczonych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności za ich zgodność z prawem, prawdziwość, aktualność, wartość dla innych osób korzystających z Serwisu itd.;
szkody spowodowane zawartością Treści lub wszelkich innych informacji, jak również wszelkich innych informacji zamieszczanych w ramach Serwisu przez Użytkowników, w szczególności szkody związane ze skorzystaniem z usług rekomendowanego w ramach Serwisu Lekarza;
jakiekolwiek inne szkody spowodowane naruszeniem przez Użytkowników – w związku z korzystaniem z Serwisu – praw osób trzecich, w szczególności praw Lekarzy, których dane znajdują się w Serwisach;
skutki spowodowane przez przejęcie przez osoby trzecie hasła Użytkownika;
szkody powstałe w następstwie zakłóceń w działaniu Serwisu lub jego niedostępności, spowodowanych przyczynami niezależnymi od Operatora lub które nastąpiły wskutek zdarzeń, którym Operator nie był w stanie zapobiec;
przypadkowe lub omyłkowe usunięcie Treści lub jakiejkolwiek innej informacji zamieszczonej przez Użytkownika w ramach Serwisu, jak również za przypadkowe zablokowanie lub usunięcie konta Użytkownika;
jakiekolwiek inne szkody spowodowane nieprzestrzeganiem przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu.
jakość oraz terminowość świadczonych przez Lekarzy usług medycznych, jak również wszelkie szkody wynikłe z tytułu świadczenia tych lub innych usług przez Lekarzy lub placówki medyczne,
brak prawdziwości lub aktualności informacji zamieszczanych w Serwisie przez Lekarzy lub placówki medyczne.
odmowę świadczenia usług medycznych przez Lekarzy lub placówki medyczne oraz wynikłe z tego tytułu szkody,
osoby i placówki nie posiadające uprawnień do wykonywania usług medycznych ogłaszające się w ramach niniejszego Serwisu – Operator dokłada wszelkiej staranności żeby zweryfikować osoby, które zamieszają oferty w Serwisie, a wszelkie przypadki nadużycia będą zgłaszane właściwym organom samorządu zawodowego oraz prokuratury.
Z faktu, że Serwisy mogą być łączone poprzez odesłania internetowe (linki) z serwisami internetowymi należącymi do osób trzecich, nie wynika, że Operator ponosi odpowiedzialność za działalności tych serwisu lub ich zawartość.
Operator nie zezwala na użytkowanie Serwisu w celu prowadzenia działalności komercyjnej oraz na pobieranie opinii i ocen użytkowników z serwisu za pomocą zautomatyzowanego oprogramowania.

§ 7. Zakończenie korzystania z Serwisu
Operator może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z Serwisu (blokując lub usuwając jego konto), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Serwisu lub Usług oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszego Regulaminu, w szczególności gdy Użytkownik:
podał w trakcie rejestracji w Serwisie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub aktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;
prześle lub zamieści w Serwisach Treści i/lub jakąkolwiek inną informację niezgodną z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w szczególności z pkt 6 – 9 § 5 niniejszego Regulaminu;
dopuści się za pośrednictwem Serwisu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
naruszy zasady bezpieczeństwa Serwisu określone w pkt 2 § 4 niniejszego Regulaminu;
dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i/lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godzące w dobre imię Operatora.
Użytkownik, który został pozbawiony prawa do korzystania z Serwisu, nie może dokonać powtórnej rejestracji w Serwisach bez uprzedniej zgody Operatora.
Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn, działalności Serwisu lub zakończenia świadczenia za jego pośrednictwem Usług. W takim wypadku zarejestrowani Użytkownicy zostaną o tym fakcie powiadomieni z odpowiednim wyprzedzeniem.

§ 8. Polityka prywatności w Serwisach
Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
Operator informuje Użytkowników, że umieszczenie wpisu przez niezarejestrowanego użytkownika w postaci opinii lub komentarza do opinii skutkuje udostępnieniem (upublicznieniem) pełnego adresu IP.
W przypadku zarejestrowanego użytkownika udostępnione (upublicznione) są, podane przy rejestracji użytkownika, jego indywidualna nazwa w Serwisach (nick), wiek, płeć i opcjonalny opis użytkownika.
Operator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną. Poza przypadkami wskazanymi w zdaniu poprzednim oraz w punktach drugim i trzecim informacje dotyczące Użytkownika nie zostaną ujawnione żadnej osobie trzeciej, bez zgody Użytkownika.
Hasła użytkownika są przechowywane w postaci zaszyfrowanej. Operator nie ma do nich dostępu.
Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i ich usunięcia. W przypadku usunięcia danych warunkujących korzystanie z wyodrębnionych zasobów Serwisu oraz Usług oferowanych w jego ramach Użytkownik traci możliwość korzystania z nich. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
Operator przechowuje dane IP komputera użytkownika w celu uniemożliwienia dodania więcej niż jednej opinii z jednego komputera o danym lekarzu, a także umożliwienia dochodzenia swoich praw przez osoby pomówione przez użytkownika.
Operator przechowuje dane rejestracyjne Użytkowników w celu realizacji usługi.
Operator wykorzystuje pliki typu cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika. Pliki cookies umożliwiają zidentyfikowanie komputera Użytkownika w celu zapewnienia, że jego konto jest używane przez osobę, która wprowadza do niego poprawną nazwę indywidualną Użytkownika i przyporządkowane mu hasło. Cookies są ustawiane przy "wejściu" i "wyjściu" z Serwisu. W żaden sposób nie niszczą systemu w komputerze Użytkownika, ani nie wpływają na jego sposób działania.
Operator zastrzega, że firma Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w Serwisach. Pliki cookie DART umożliwiają Google wyświetlanie Użytkownikowi konkretnych reklam na podstawie jego wizyt w Serwisach oraz innych witrynach internetowych. Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie DART. W tym celu musi odwiedzić stronę, na której znajduje się Polityka prywatności reklam Google i sieci partnerskiej.
Administratorem danych osobowych wrażliwych Użytkownika, w postaci informacji o jego stanie zdrowia, jest wybrany przez niego Lekarz, któremu dane te są przekazywane w celu świadczenia usług medycznych. Operator przetwarza te dane osobowe wyłącznie w celu wykonania Usług, o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie powierzenia, o którym mowa w art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe wrażliwe przekazywane są wyłącznie na zasadach określonych w §6 ust. 5. Względem danych osobowych wrażliwych Użytkownikowi przysługują uprawnienia, o których mowa w ust. 6.

§ 9. Postanowienia końcowe
Użytkownik nie może bez pisemnej zgody Operatora cedować lub zrzekać się praw i obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu.
Operator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Serwisu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem skorzystania przez niego z Serwisu.
W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
Postanowienia niniejszego Regulamin podlegają prawu polskiemu.
Użytkownicy Serwisu mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Użytkownik jest informowany dodatkowo o sposobie korzystania z Serwisu oraz o Usługach oferowanych za pośrednictwem Serwisu na jego stronach internetowych.